Laboratorium Systemów Komputerowych

  • kierownik: dr Maria Maciąg

Celem Laboratorium Systemów Komputerowych jest wspomaganie procesu kształcenia w ramach przedmiotów: Projektowanie systemów informatycznych oraz Bazy danych. Na zajęciach wykorzystuje się m.in. oprogramowania Microsoft Visio i XAMPP.

W procesie projektowania systemów informatycznych studenci wykorzystują komputer na każdym etapie projektu jako podstawowe narzędzie pracy projektanta. Poznają pakiet MS Visio, następnie realizują model i projekt przykładowego modułu systemu informatycznego dla wybranego procesu biznesowego, stosując studium wykonalności, diagramy hierarchii funkcji, specyfikacje funkcji, diagramy przepływu danych, diagramy związków encji, model bazy danych oraz projekt interfejsu użytkownika. Projekt systemu obejmuje: samodzielne wykonanie projektu wybranego modułu systemu informatycznego dla zadanego procesu biznesowego metodą strukturalną.

Studenci tworzą w programie MS Visio schematy blokowe, diagramy, schematy organizacyjne i inne korzystając z nowoczesnych kształtów i szablonów w znanym środowisku pakietu Office.

 

Celem laboratorium jest wypracowanie praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji bazodanowych z użyciem wybranego systemu zarządzania bazą danych oraz umiejętności posługiwania się językiem SQL.

W ramach pracy w laboratorium studenci poznają od strony praktycznej SQL-a wykonując szczegółowe ćwiczenie poszczególnych poleceń języka.

Szczególny nacisk kładziony jest na: tworzenie bazy danych, typy danych, tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel, złączenia, proste wyszukiwanie danych, zastosowanie funkcji, definiowanie zapytań, zastosowanie instrukcji SELECT, operatorów, operacje na zbiorach.